Algemeen Overleg Archiefbeheer in de Tweede Kamer

Op 29 januari 2014 vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over Archiefbeheer.

Op de agenda stond een aantal brieven, adviezen, besluiten en rapporten van de Raad voor Cultuur, het ministerie van OCW en de Erfgoedinspectie. (Inspectierapport Duurzaam duurt het langst, de Eindrapportage Inspectieprogramma Basiseisen Archiefbeheer en Grenzen Overschreden?)

Vragen van kamerleden

De Kamerleden stelden de minister vragen over het verwezenlijken van de ambities op het gebied van digitale archivering, de nieuwe selectiemethodiek en de stand van zaken betrekking tot diefstal van archieven en uitten hun zorg over de toenemende hoeveelheid digitale informatie in de archieven. Er zou sprake zijn van ‘overarchivering’.

Antwoord van minister

De minister verwees in de beantwoording naar haar samenwerking met de bewindslieden van BZK en gaf aan dat de overgang naar digitaal archiveren een flinke inspanning betekent. Er is echter al veel in gang gezet, maar ook moet er nog veel gebeuren om de digitale archieven op orde te krijgen en te houden.

De minister wees onder andere op de investeringen van het Nationaal Archief en de geplande inspecties en monitoring van de Erfgoedinspectie. Wat betreft de diefstal verwees ze naar diverse maatregelen die de archiefinstellingen hebben genomen om diefstal te voorkomen.

Archieven van groot belang

Minister Bussemaker en de aanwezige Kamerleden spraken allen uit dat het archief van groot belang is voor de verantwoordingsfunctie van de overheid, voor de rechtzekerheid van de burger en het voor het toekomstig cultureel erfgoed.

Het Verslag van het Algemeen Overleg vindt u op de website van de Tweede Kamer.